Niepełnosprawność sprzężona

W ustawie o systemie oświaty pojawiła się definicja niepełnosprawności sprzężonych.

Należy przez to rozumieć występowanie u dziecka niesłyszącego lub słabo słyszącego, niewidomego lub słabo widzącego, z niepełnosprawnością ruchowa, z upośledzeniem umysłowym albo z autyzmem co najmniej jeszcze jednej z wymienionych niepełnosprawności.

opracowała Weronika Żuławińska