Procedura orzekania o niepełnosprawności dziecka

W celu uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności dziecka jego przedstawiciel ustawowy powinien wypełnić wniosek na odpowiednim formularzu i złożyć go w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, sporządzonego przez lekarza, pod którego opieką znajduje się dziecko, nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku;
  2. inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności, np. zaświadczenia lekarzy specjalistów, opinie psychologiczne i pedagogiczne, karty pobytu w szpitalu (mogą być przedstawione w formie kserokopii – oryginały należy przedstawić na żądanie do wglądu)

Druk wniosku i zaświadczenia lekarskiego można uzyskać w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, bądź pobrać ze strony internetowej MOPS we Wrocławiu.


Jeżeli przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia o niepełnosprawności, przewodniczący powiatowego zespołu zawiadamia na piśmie przedstawiciela ustawowego dziecka o konieczności jej uzupełnienia oraz wyznacza termin złożenia brakującej dokumentacji.

UWAGA! Nieuzupełnienie dokumentacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wniosek rozpatrywany jest przez co najmniej dwuosobowy skład orzekający na posiedzeniu. O terminie posiedzenia zawiadamiany jest przedstawiciel ustawowy dziecka (wg rozporządzenia zawiadomienie powinno być doręczone nie później niż 7 dni przed dniem rozpatrzenia wniosku). Jeżeli dziecko wraz z przedstawicielem ustawowym nie może stawić się na posiedzeniu, przedstawiciel ustawowy powinien usprawiedliwić niestawiennictwo w ciągu 14 dni od dnia posiedzenia (pod uwagę brane są tylko ważne przyczyny lub zdarzenia losowe). W takim przypadku przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności wyznacza nowy termin posiedzenia (o którym zawiadamia się przedstawiciela ustawowego dziecka za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).

UWAGA! Nieusprawiedliwione niestawiennictwo na posiedzeniu powoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania. 

Na posiedzeniu lekarz – przewodniczący składu orzekającego sporządza, na podstawie badania, ocenę stanu zdrowia dziecka. Jeżeli dziecko nie może uczestniczyć w posiedzeniu z powodu długotrwałej i nierokującej poprawy choroby, ocenę stanu zdrowia, zamiast na posiedzeniu, przeprowadza się w miejscu pobytu dziecka.

UWAGA! Potrzebę wykonania badań w miejscu pobytu dziecka trzeba zaznaczyć na etapie składania wniosku i załączyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające niemożność wzięcia udziału w posiedzeniu.

W przypadku gdy lekarz – przewodniczący składu orzekającego uzna posiadaną dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny stanu zdrowia, a dziecko nie może uczestniczyć w posiedzeniu składu z powodu długotrwałej choroby (potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim), ocena może być wydana bez badania. 

Przy orzekaniu o niepełnosprawności dziecka bierze się pod uwagę:

  1. dołączoną do wniosku dokumentację;
  2. ocenę stanu zdrowia wystawioną przez lekarza – przewodniczącego składu orzekającego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,
  3. możliwość poprawy zaburzonej funkcji organizmu poprzez zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki techniczne, środki pomocnicze lub inne działania.
Datę lub okres powstania niepełnosprawności dziecka ustala się na podstawie przebiegu schorzenia, dokumentacji medycznej oraz zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka. Jeżeli z dokumentacji oraz przebiegu schorzenia nie da się ustalić okresu lub daty powstania niepełnosprawności dziecka, przyjmuje się datę złożenia wniosku o orzeczenie niepełnosprawności.

Orzeczenie o niepełnosprawności doręcza się na piśmie przedstawicielowi ustawowemu dziecka nie później niż w terminie 14 dni od dnia posiedzenia w sprawie wydania orzeczenia. Od orzeczenia przysługuje odwołanie.

Podstawa prawna:

  1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst ustawy)
  2. rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (tekst rozporządzenia)
  3. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16. roku życia (tekst rozporządzenia)
opracowała Dominika Żol