Postępowanie odwoławcze

Od orzeczenia o niepełnosprawności można wnieść odwołanie w terminie 14 dni od jego doręczenia. Odwołanie wnosi przedstawiciel ustawowy dziecka.

UWAGA! Odwołanie wnosi się do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności za pośrednictwem zespołu powiatowego, który wydal decyzję.

Zespół powiatowy, który wydał orzeczenie, może uznać, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie. Wówczas wydaje nowe orzeczenie, w którym uchyla lub zmienia swoją decyzję.

Jeżeli zespół powiatowy nie znajdzie podstaw do zmiany swojej decyzji, to przesyła odwołanie wraz z aktami sprawy do zespołu wojewódzkiego (w ciągu 7 dni od otrzymania odwołania), o czym zawiadamiany jest także przedstawiciel ustawowy dziecka.

Jeżeli zespół wojewódzki uzna, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie, to może wydać nowe orzeczenie, w którym uchyla w całości lub zmienia w części zaskarżone orzeczenie.

Od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności przysługuje skarga do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie miesiąca od dnia doręczenia orzeczenia zespołu wojewódzkiego. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem zespołu wojewódzkiego.

Podstawa prawna:

  1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst ustawy)
  2. rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (tekst rozporządzenia)
  3. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16. roku życia (tekst rozporządzenia)

opracowała Dominika Żol