Egzaminy uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce


Uczniowie posiadający opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się mogą na jej podstawie przystąpić do:

  1. sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej (opinię należy dostarczyć dyrektorowi szkoły do 15 października)
  2. egzaminu gimnazjalnego (opinię należy dostarczyć dyrektorowi szkoły do 15 października)
  3. egzaminu maturalnego (opinię należy dostarczyć dyrektorowi szkoły łącznie z deklaracją ostateczną dotyczącą przystąpienia do egzaminu – nie później niż do 7 lutego)
  4. egzaminu zawodowego (opinię należy dostarczyć dyrektorowi szkoły łącznie z deklaracją ostateczną dotyczącą przystąpienia do egzaminu – nie później niż na 4 miesiące przez terminem egzaminu zawodowego)
w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.

Podstawa prawna:

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.)

opracowała Joanna Kuczyńska