Przedłużenie okresu nauki

Dla uczniów niepełnosprawnych okres nauki można przedłużyć na każdym etapie edukacyjnym o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Etapy edukacyjne są podzielone na okresy trzyletnie*:

  1. klasa I-III szkoły podstawowej (I etap edukacyjny - edukacja wczesnoszkolna)
  2. klasa IV-VI szkoły podstawowej (II etap edukacyjny)
  3. gimnazjum (III etap edukacyjny)
  4. szkoła ponadgimnazjalna (IV etap edukacyjny)
* wyjątek stanowi technikum, gdzie okres nauczania trwa 4 lata

Decyzję w sprawie przedłużenia okresu nauki podejmuje rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz za zgodą rodziców ucznia, nie później niż:

  1. w przypadku szkoły podstawowej - do końca lutego danego roku szkolnego odpowiednio w klasie III i klasie VI;
  2. w przypadku gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej - do końca lutego w ostatnim roku nauki w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej.

Podstawa prawna:

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204 z późn. zm.)

opracowała Joanna Kuczyńska