Ubezpieczenie zdrowotne dzieci do lat 18

Dzieci do 18 roku życia mają prawo do opieki zdrowotnej niezależnie od tego, czy są ubezpieczone, czy nie (muszą jednak być do ubezpieczenia zgłoszone).

Zgłoszenie dziecka lub dzieci do ubezpieczenia nie ma wpływu na wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zgodnie z informacją zawartą na stronie internetowej zachodniopomorskiego oddziału NFZ świadczeniodawca ma obowiązek sprawdzić, z jakiego tytułu dziecko korzysta ze świadczeń opieki zdrowotnej, jednak brak odpowiedniego dokumentu nie może być powodem odmowy udzielenia dziecku świadczenia opieki zdrowotnej. Jako tytuł rozliczenia z NFZ za świadczenia wykonane na rzecz dzieci nieubezpieczonych, świadczeniodawca przedstawia status: „dziecko nieubezpieczone z prawem do świadczeń, do 18 roku życia".

Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego dziecko własne, dziecko małżonka, wnuka, dziecko przysposobione albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku (wystarczy, że zgłoszenia dokona jedno z rodziców). Jeżeli żadne z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji z tytułu wykonywania pracy lub pracy na własny rachunek albo ubezpieczeniu dobrowolnemu, to dziecko może zostać ubezpieczone przez jedno z dziadków. Członkowie rodziny uzyskują prawo do świadczeń opieki zdrowotnej od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Trwa ono do upływu 30. dnia od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły szkołę:

  1. ponadgimnazjalną - wygasa po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia nauki albo skreślenia z listy uczniów;
  2. wyższą - wygasa po upływie 4 miesięcy od dnia zakończenia nauki albo skreślenia z listy studentów.

W przypadku wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia ubezpieczony oraz zgłoszeni przez niego do ubezpieczenia członkowie rodziny, mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w okresie pobierania przez tę osobę zasiłku przyznanego na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, którego nie zalicza się do podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Mamo, tato, zgłoś mnie – ulotka

Zgłosiłeś rodzinę do ubezpieczenia zdrowotnego? - ulotka


Podstawa prawna:

ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

źródło:

http://www.nfz-szczecin.pl/uprawnieni_do_swiadczen_dzieci.htm

opracowała Joanna Kuczyńska