Wskazania w orzeczeniu o niepełnosprawności

Jakie wskazania może zawierać orzeczenie o niepełnosprawności i co one znaczą?

Orzeczenie o niepełnosprawności zawiera wskazania do:

  1. odpowiedniego zatrudnienia, 
  2. szkolenia, w tym specjalistycznego;
  3. zatrudnienia w zakładzie aktywizacji zawodowej;
  4. uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej;
  5. zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (wówczas można starać się nie tylko o dofinansowanie tych przedmiotów wg zasad ogólnych z NFZ, ale również o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów własnych poniesionych przy zakupie sprzętu);
  6. korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe i inne placówki;
  7. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;
  8. konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

(punkty 7 + 8 są niezbędne w przypadku ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne oraz do korzystania z niektórych świadczeń zdrowotnych poza kolejnością)

9. korzystania z uprawnień wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym (niezbędne do otrzymania karty parkingowej);

10. prawa do zamieszkania w odrębnym pokoju (umożliwia zwiększenie tzw. powierzchni normatywnej przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy).

oprac. Dominika Woźniewska-Żol