Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych

Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydawane są dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim przez zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

W orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych określa się zalecane elementy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, na które należy położyć szczególny nacisk w pracy z dzieckiem, metody i sposoby realizacji tych zajęć oraz formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy udzielanej rodzicom.

Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydaje się na okres do 5 lat.

W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia, zespół wydaje orzeczenie o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, w którym należy wskazać stosownie do potrzeb dziecka zalecane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


Czytaj więcej: Sposób realizacji orzeczenia


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 173 poz. 1072)

opracowała Joanna Kuczyńska