Rządowy program "Wyprawka szkolna"

Celem rządowego programu „Wyprawka szkolna” jest dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przyznanie dofinansowania następuje na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby – za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia, który składa się do dyrektora szkoły.

Celem przyjętego przez Radę Ministrów programu „Wyprawka szkolna” jest dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

 • słabowidzących,
 • niesłyszących,
 • słabosłyszących,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7.
 • posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do:
— w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym), uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do:
 • klasy II i III szkoły podstawowej,
 • klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,
  klasy I branżowej szkoły I stopnia,
 • liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

W powyższych przypadkach dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.


Przyznanie dofinansowania następuje na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby – za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia, który składa się do dyrektora szkoły. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.


Szczegółowe informacje dotyczące wysokości dofinansowania, terminu składania wniosków oraz sposobu rozliczania zakupów znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej:
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/program-wyprawka-szkolna-przyjety-przez-rade-ministrow.html


Dominika Woźniewska - Żol
Fundacja Promyk Słońca