Podstawowa opieka zdrowotna

Podstawowa opieka zdrowotna obejmuje świadczenia zdrowotne profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej, chorób wewnętrznych i pediatrii, udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

Świadczenia gwarantowane w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

  1. świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
  2. świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej;
  3. świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej;
  4. świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielane w środowisku nauczania i wychowania;
  5. świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;
  6. transport sanitarny.

W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych świadczeniodawca zapewnia świadczeniobiorcy nieodpłatnie badania diagnostyczne oraz leki i wyroby medyczne oraz środki pomocnicze.

Świadczeniobiorca ma prawo bezpłatnego wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej spośród tych świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, nie częściej niż trzy razy w roku kalendarzowym, a w przypadku każdej kolejnej zmiany wnosi opłatę w wysokości 80 złotych.

Świadczeniodawca udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej zapewnia świadczeniobiorcom, w kosztach własnej działalności, zgodnie z zakresem zadań określonych odpowiednio dla lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej, dostęp do:

  1. opieki ambulatoryjnej, w tym opieki w domu chorego;
  2. badań diagnostycznych.


Podstawa prawna:

ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1248 z późn. zm.)

opracowała Joanna Kuczyńska